Un resum de possibles actes de maltractament

-       Maltractament físic o psíquic a l’animal a través de qualsevol pràctica que produeixi dolor o sofriment innecessari
-       Sacrifici d'un animal sense causes justificades i per personal veterinari certificat
-       Abandonament.
-       Manteniment en instal·lacions inadequades higienicosanitàries d'acord amb les necessitats de l'animal.
-       Mutilacions no justificades per motius de salut
-       Malnudrició
-       Tractaments sanitaris necessaris.
-       Donació d'un animal com a premi.
-       Subministració de drogues, fàrmacs o aliments inadecuats o que puguin causar sofriment.
-       Venda o donació d'animals a menors de 18 anys, discapacitats sense l'autorització de la persona que tingui la pàtria potestat i
-       Utilització d'animals en espectacles que impliquin dolor , crueltat o maltractament, i la filmació d'aquestes pràctiques.
-       Assistència sanitària per part de persones no facultades.
-       Cria i venda d'animals a establiments:
              Que no tinguin la declaració de nucli zoològic
              Que no tinguin els animals en condicions higienicosanitària correctes i les seves necessitats bàsiques cobertes.
              Que no tinguin els animals desparasitats i lliures de malalties, verificat per un certificat veterinari.
              Cria i venda d'animals en carrers i / o llocs no autoritzats sense les llicències i permisos corresponents.


Per més informació pots consultar la DECRET 2/2008 de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Per mésinformació consultar el DECRET 6/1999 de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.


On he de dunciar?
Per denunciar qualsevol d'aquests actes tipificats com a faltes o delictes, al codi penal, cal fer el següent: Acudir , preferentment , a la comissaria dels mossos d’esquadra del lloc on hagin ocorregut els fets o en tot cas al jutjat de guàrdia.

Pots interposar una denúncia verbalment o per escrit, però t'aconsellem que ho facis per escrit, perquè l'explicació dels fets sigui detallada i no s'ometi cap dada rellevant. En la denúncia has d'incloure els fets que denúncies amb la màxima exactitud, el lloc on es produeixen, la data, les dades del denunciat/s en cas de posseir-los, i a ser possible, les lleis/normes que consideres vulnerades. És molt important donar suport a la denúncia amb proves, com ara fotografies, vídeos, testimonis dels fets...

Si necessites suport de qualsevol tipus per a la realització d'una denúncia, demana ajuda a Caldes Animal. Intentarem assessorar-te i indicar-te els passos a seguir.


Dos tipos de denuncia:

1. Denúncia penal: és la que hem interposar en els casos en què considerem que es vulnera algun precepte del Codi Penal en matèria de protecció animal . El Codi Penal regula els delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna als articles 332 a 340 i les faltes en l'article 632 i 633.

Has de presentar la denúncia a la comissaria dels mossos d’esquadra o al jutjat de guàrdia, del lloc dels fets, el més aviat possible després de conèixer els fets. Sempre has de quedar amb una còpia de la denúncia, i incloure -hi una petició d'informació per conèixer si arran de la teva denúncia d' iniciarà un procediment sancionador al responsable dels fets. Les sancions penals poden consistir en penes de presó, multa i inhabilitació per a càrrec o ofici, segons siguin delictes o faltes, i les circumstàncies agreujants o atenuants d'aquells. En el cas que la denúncia doni lloc també a una indemnització per danys i perjudicis, no cal interposar posteriorment una demanda civil, sinó que és el mateix jutge qui assenyala la quantitat a percebre pel demandant de forma general. No obstant això, si considerem que els fets han de donar lloc a una acció indemnitzatòria, hauríem d'incloure tal pretensió en la denúncia (exemple, considerem que pels danys físics ocasionats a cert animal, el denunciant ha de cobrir les despeses veterinàries necessàries per al seu tractament).

2. Denúncia administrativa: és la que hem interposar quan considerem vulnerada alguna norma administrativa. A diferència de la sanció penal que la dicta el jutge, la sanció administrativa pot dictar un alcalde, delegat governatiu o una altra autoritat competent , i sol consistir en una sanció pecuniària (multa) i/o incapacitació per exercir determinat ofici (per exemple, ofici relacionat amb els animals).

 

Un model de denúncia pot ser el següent

 

A LA COMISSARIA DELS MOSSOS D’ESQUADRA DE CALDES DE MONTBUI


El senyor/senyora....................., amb D.N.I. .........., i domicili, a efectes de notificacions en .................................................................

 

Que per mitjà del present escrit vinc a formular DENÚNCIA contra ..........................................................................................................per .................................. ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................     Assenyalem la infracció que denunciem: per maltractament, abamndonament, etc.

 

 

Poso en coneixement d'aquesta comissaria els següents fets:

Descripció dels fets suposadament delictius i les circumstàncies en què van ocórrer, lloc, persones involucrades, etc. intentant ordenar les dades cronològicament de la forma mes simple possible. No hem d'oblidar que el text ha de respectar els principis constitucionals de presumpció d'innocència.

 

 


Considero que aquests fets vulneren la llei / norma / reglament ....... En els seus articles ...

Aquesta part pot ometre si no se sap exactament quina legislació s'incompleix.


Com a prova d'aquests fets adjunt al present escrit les següents proves:

Fotografies, vídeos , testimonis, etc.

 

En virtut del que s'ha exposat, SOL·LICITO que tenint per presentat aquest escrit , es serveixi admetre-ho, i en virtut tinga per interposada DENÚNCIA contra ........................................per................................................................................................... ............................................................ previs tràmits legals oportuns, dugui a terme les actuacions necessàries per procedir a iniciar el procediment sancionador contra els responsables de la infracció, i en virtut del que estableix l'article 11.2 del Reial Decret 1398/93, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora , comuniqui a aquesta part les actuacions empreses amb motiu de la present denúncia.

 

Caldes de Montbui, ........ de..........de 201.                                                    Signatura

 

 

Go to top